Stadgar

STADGAR

SKÅLÖ JAKTVÅRDS FÖRENING


Skålö by’s Jaktvårdsförening är en förening inom Vansbro kommun och bestående av de marker som arrenderas av föreningen.


Jaktvårdsföreningen är en ideell förening som svarar för jakten och viltvården på de av föreningen arrenderade marker. Den skall genom gemensamma insatser av medlemmarna verka för att ett med hänsyn till jaktmarkens hållande, balanserat individ- och artrikt viltbestånd upprätthålls. Jaktvårdsföreningen har därutöver till syfte att sträva efter

  • samarbete med övriga jaktliga sammanslutningar i kommunen
  • patt god anda och sammanhållning samt hög jaktmoral råder bland föreningens medlemmar


Föreningens angelägenheter handhas av årsmöte och styrelse. Styrelsen väljs av årsmötet och består av ordförande och fyra (4) ledamöter samt två (2) suppleanter.

4§
Föreningens räkenskaps- och verksamhetsår är från 1/5- till sista april.

§5
Medlemskap i föreningen erhåller den som syftar till att gagna föreningens verksamhet och är markägare inom föreningen, samt den som bor i Skålö och som av styrelsen godkänns köpa årligt jaktkort (småvilt och/eller älg) för jakt på föreningens marker. Samma gäller barn till markägare oavsett bostadsort. Icke markägare inom föreningen, men boende inom gamla Järna socken som av styrelsen godkänns, kan köpa årligt jaktkort för småviltsjakt inom föreningen. Markägare äger rätt att överlåta sin jakträtt till en (1) utomstående person oavsett dennes bostadsort om markägaren själv inte jagar. Styrelsen äger rätt att begränsa antalet årliga jaktkort.

Tidigare lösare av årligt jaktkort boende utom Skålö och ej markägare har fram till 960701 möjlighet att till styrelsen skriftligt anmäla intresse för fortsatt lösande av årligt jaktkort för egen person. Efter detta datum gäller föreningens stadgar enligt paragraf 5 och 6.


För jakt inom föreningens marker erfordras giltigt jaktkort för småvilt och / eller älg alternativt giltigt jaktgästkort. Jaktkort utfärdas på det sätt som styrelsen beslutar. Jaktgästkort får lösas på de villkor och i den omfattning som årsmötet beslutar. Jaktkort och jaktgästkort är personligt och får ej överlåtas. Årsmötet fastställer avgifter för jaktkort på älg och småvilt samt jaktgästkort. Avgifternas storlek skall anpassas till och utnyttjas för föreningens verksamhet. Årsmötet kan även besluta om särskilda avgifter för fällt villebråd. Skogsbolag som utarrenderar sina marker till föreningen äger rätt att för sina anställda lösa årligt jaktkort. Lösare av jaktkort är skyldig att årligen, före dag som styrelsen bestämmer, till styrelsen lämna uppgift över antal villebråd av varje slag han fällt eller fångat inom föreningens marker för att erhålla rätt att lösa nytt jaktkort.


Den som bryter mot föreningens stadgar och beslut, aktivt motarbetar föreningen eller förfar på annat sätt som är oförenligt med föreningens syften må av styrelsen tilldelas en varning. Om styrelsen finner varning med hänsyn till förseelsens art icke vara tillfyllest eller förseelsen trots varning upprepas kan styrelsen besluta om att dra in rätten att lösa jaktkort. Brott mot gällande jaktlagstiftning får i sedvanlig ordning anmälas ’till och handläggas av polismyndighet.


Markägare som med sina marker önskar utträde ur föreningen skall anmäla detta skriftligen till föreningens styrelse senast tre månader före jaktårets slut och utträdet gäller då från och med ingången av nästkommande jaktår. Efter utträde ur föreningen äger Markägaren inte rätt att köpa jaktkort på föreningens marker.


Föreningen avhåller årligen årsmöte samt minst ett ytterligare medlemsmöte. Dessutom äger styrelsen eller en tredjdel (1/3) av medlemsantalet rätt att påfordra ytterligare föreningsmöte. Föreningens årsmöte avhålls senast under maj månad, på tid och plats som beslutas av styrelsen. Kallelse till årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före årsmötet.

Vid föreningens ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

1. Årsmötets öppnande
2. Godkännande av kallelse till årsmötet.
3. Justering av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av ordförande för årsmötet.
6. Val av sekreterare för årsmötet.
7. Val av två justeringsmän för årsmötesprotokollet, vilka också är rösträknare.
8. Styrelseberättelse och verksamhetsberättelser för ev befintliga kommiteér inom föreningen för  det gångna     verksamhetsåret.

9. Revisorernas berättelse angående det gångna verksamhetsåret.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och övriga organ inom föreningen.
11. Beslut om verksamhet för det kommande året.
12. Beslut om utgifts och inkomststat för det kommande året.
13. Beslut om avgift för jaktkort till markägare, icke markägare och gästjägare samt ev fallavgifter för vilt.

14. Val av ordförande i föreningen, tillika styrelsens ordförande, för en tid av två (2) år.
15. Val av två (2) styrelseledamöter för en tid av två (2) år.
16. Val av en (1) styrelsesuppleant för en tid av två (2) år.
17. Val av två (2) revisorer för det kommande verksamhetsåret.
18. Val av valberedning om tre (3) ledamöter, varav en sammankallande, för det kommande året.
19. Övriga frågor.
20. Årsmötets avslutande.

11§
Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör. Föreningens firma tecknas av ordförande och sekreterare enskilt eller gemensamt. Alla beslut inom styrelsen avgörs genom en röstenhets övervikt och vid lika röstetal avgörs beslutet av ordförandens röst. Styrelsen är beslutsmässig då minst tre (3) ledamöter är närvarande.

12§
Det åligger styrelsen att bl a a. Förbereda ärenden som skall hänskjutas till årsmötet. b. Upprätta förslag för den kommande verksamheten samt förbereda material för utgivande av publikationer och upplysningar. c. Ansvara för att noganna räkenskaper föres över föreningens inkomster och utgifter samt förvalta dess tillgångar. d. Ansvara för att revision verkställes och att verksamhetsberättelse upprättas. e. Verkställa av årsmötet fattade beslut. f. Förhandla med markägare om villkor för arrendering av marker och upplåtelse av jakträtt.

13§
Vid föreningens årsmöte och andra föreningsmöten äger varje närvarande medlem rätt att föra talan och utöva rösträtt för en röst. Vid av markägare begärd votering äger enbart markägare rösträtt. Markägare röstar då i enlighet med storleken på till föreningen utarrenderad mark. Varje påbörjat 100-tal hektar mark ger en röst. Dock äger ingen enskild markägare rösträtt för mera än en femtedel (1/5) av antalet på mötet närvarande röster. Fullmaktsröstning medgives. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning och i alla andra frågor gäller den mening som företräds av stämmans ordförande.

14§
Beslut om ändringar av dessa stadgar vare ej giltigt med mindre än att beslut fattas av två på varandra följande möten, med minst två tredjedels (2/3) majoritet av närvarande röstande, därav ett årsmöte.

15§
Beslut om föreningens upphörande vare ej giltigt med mindre det antingen styrks enhälligt av styrelsen, samt vid årsmötet av närvarande röstande erhållit minst två tredjedels (2/3) majoritet eller att beslut fattas av två på varandra följande möten med minst två tredjedels (2/3) majoritet av närvarande röstande, därav ett årsmöte. Upplöses föreningen skall eventuella tillgångar användas enligt beslut på de möten som upplöser föreningen.

Styrelsen

Skålö 19960701